De financiering van religieuze en liefdadige stichtingen in de middeleeuwen onderzocht

Op 21 mei 2012 promoveerde Auke Rijpma aan de Universiteit Utrecht op de studie Funding public services through religious and charitable foundations in the late-medieval Low Countries. Zijn promotoren waren Prof. dr. Bas van Bavel en Prof. dr. Maarten Prak.

Rijpma had zich met deze studie een drieledig doel gesteld. Ten eerste probeerde hij de semipublieke sector die vrome stichtingen vormden in kaart te brengen. Ten tweede beoogde hij de sociale en economische relevantie van deze sector aan te tonen en ten derde beoogde hij de omvang en samenstelling van de religieus-liefdadige sector te verklaren.

Voor zijn onderzoek analyseerde Rijpma de inkomsten en uitgaven van een groot aantal religieuze en liefdadige stichtingen uit de Nederlanden. Voor het verklaren van de omvang en samenstelling van de religieus liefdadige sector werden gegevens van deze sector afgezet tegen andere economische cijfers, zoals belastinggegevens, rekeningen, en secundaire bronnen. Hierdoor konden de uitgaven aan de religieuze en sociale dienstverlening in steden in de westelijke Nederlanden in ca. 1530 geschat worden. Het bleek dat het totale inkomen van de religieus-liefdadige sector ongeveer drie tot vijftien procent van het bruto regionaal inkomen betrof, terwijl circa één procent van het regionaal inkomen aan sociale dienstverlening werd uitgegeven. Voorts bleken religieuze en sociale dienstverlening elkaar niet te verdringen, maar eerder aan te vullen. Steden met hoge religieuze uitgaven per hoofd van de bevolking hadden doorgaans ook hoge sociale uitgaven.

Het proefschrift is te raadplegen via http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-0514-200431/rijpm....