VNK-scriptieprijs

Om het onderzoek naar de Nederlandse kerk- en religiegeschiedenis te bevorderen en aan de resultaten van dit onderzoek meer bekendheid te geven heeft het bestuur van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) een scriptieprijs ingesteld.
De prijs, bestaande uit een oorkonde alsmede een geldbedrag van 500 euro wordt in principe elk jaar uitgereikt en wel met ingang van het voorjaar van 2014. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Voorjaarsvergadering van de vereniging (in april/mei).

Voorwaarden om voor de VNK-scriptieprijs in aanmerking te komen
Naar de prijs kunnen meedingen personen die in het academisch jaar die aan de voorjaarsvergadering voorafgaat in het kader van hun Masteropleiding aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit een afstudeerscriptie hebben geschreven en mede op basis daarvan in het betreffende academisch jaar hun Masterdiploma hebben behaald.
De scriptie moet geschreven zijn in het Nederlands of in een van de andere moderne talen: Engels, Frans of Duits.
De scriptie moet door de referent/beoordelaar beoordeeld zijn met minimaal een acht, c.q. van de kwalificatie ‘goed’ zijn voorzien. Is er sprake van een beoordeling door een referent en een co-referent, die beiden een cijfer hebben gegeven, dan moet het gemiddelde cijfer minimaal een acht zijn.
De scriptie moet een originele bijdrage vormen tot het vakgebied van de Nederlandse kerk- en/of religiegeschiedenis. Die originaliteit kan betrekking hebben op het onderwerp; de vraag- en doelstelling; de stijl, het gebruikte (gedrukte of ongedrukte) bronnenmateriaal en/of de interpretatie daarvan; en/of de mate van interdisciplinariteit.

Aanvullende regelingen
Personen die willen meedingen naar deze scriptieprijs moeten binnen één jaar na het behalen van hun Masterdiploma drie exemplaren van hun scriptie insturen naar het secretariaat van de VNK. De deadline voor inzending is 15 september van ieder kalenderjaar. Inzenders krijgen binnen veertien dagen na ontvangst een bericht van ontvangst. Bijgevoegd moet zijn een kopie van het beoordelingsformulier waarop het behaalde cijfer staat. Dit formulier moet voorzien zijn van de handtekening van de beoordelaar(s) en de datum waarop het Masterexamen is afgelegd.
Op 15 september 2013 sluit de inzendtermijn voor de scripties die in het academisch jaar 2012-2013 zijn vervaardigd en in de periode tussen 1 september 2012 en 1 september 2013 geleid hebben tot een Masterdiploma.
De ingestuurde scripties worden beoordeeld door een jury, ingesteld door het bestuur van de VNK. De uitslag wordt na de uitreiking van de prijs gepubliceerd op de website van de VNK en in verkorte vorm in het tijdschrift van de vereniging: Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
De auteurs van de ingezonden scripties worden uitgenodigd voor de voorjaarsvergadering. De winnaar wordt vooraf niet bekend gemaakt. Hij/zij krijgt de gelegenheid tijdens de betreffende vergadering kort iets te zeggen over de inhoud van zijn/haar scriptie.
Alle ingezonden scripties worden nadien geretourneerd. Over de uitslag van de beoordeling kan niet worden gecorrespondeerd.
De auteur van de bekroonde scriptie publiceert een deel of een samenvatting van zijn/haar scriptie in het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (3000 woorden).

Informatie
Voor nadere informatie met betrekking tot de VNK-scriptieprijs kan contact worden opgenomen met de secretaris van de vereniging: drs. Christiaan Ravensbergen: Haarlemmer Houttuinen 65a, 1013 GM Amsterdam, kerkgeschiedenis@gmail.com.
Informatie over de VNK: www.vnkonline.nl.