750 jaar feest van Sacramentsdag: enkele evenementen

Symposium op 8 november 2014 te Meerssen

Vanaf ongeveer het derde kwart van de twaalfde eeuw begon in West-Europa, met de Zuidelijke Nederlanden als concentratiegebied, een tot dan toe ongekende bloei van het geestelijk leven waarvan vooral vrouwen de draagsters waren. Veel vrouwen kozen voor het kloosterleven of een leven als begijn. In Vlaanderen en Brabant, voor deze tijd zeer verstedelijkte regio’s en bovendien welvarend, vonden tal van stichtingen plaats waaruit klooster- en begijnengemeenschappen voortkwamen.

Deze vrouwen vormden een milieu waarin de eucharistische vroomheid een belangrijke plaats innam en waaruit Juliana van Cornillon voortkwam. In het begin van de dertiende eeuw kreeg zij in een visioen de opdracht om in de Kerk een nieuw feest te introduceren, het hoogfeest van het Lichaam van Christus: Sacramentsdag. Met assistentie van bevriende theologen werkte Juliana tien jaar lang aan de teksten van alle gebeden en gezangen voor het feest: het getijdengebed.

Nadat de aartsdiaken Jacobus Pantaleon van het bisdom Luik was gekozen tot Paus Urbanus IV kondigde hij Sacramentsdag in 1264 af als hoogfeest voor de wereldkerk. Hij gaf de theoloog Thomas van Aquino opdracht om een nieuw getijdengebed samen te stellen, dat tot op de dag van vandaag gebruikt wordt.

In 2014 is het 750 jaar geleden dat Sacramentsdag met de bul 'Transiturus de hoc mundo' werd ingesteld. Naar aanleiding van dit evenement vinden in Nederland en België tal van evenementen plaats.

Van 4 tot 22 juni loopt in de Sint-Pieterskerk van Turnhout een tentoonstelling georganiseerd door de Broederschap van het Heilig Sacrament Turnhout. Bij die gelegenheid draagt de broederschap het historisch archief over aan het stadsarchief.

Van 15 juin tot 31 augustus 2014 legt het Gemeentemuseum Jacob van Horne in Weert de klemtoon op een hele reeks stukken uit de eigen collectie onder de noemer ‘750 jaar Sacramentsdag’. Meer info op www.museumweert.nl

Op 8 november 2014 organiseert de commissie Kerkgeschiedenis van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in de basiliek te Meerssen een symposium naar aanleiding van 750 jaar Sacramentsdag. Als sprekers zijn onder anderen de Luikse bisschop en historicus Jean-Pierre Delville, Charles Caspers en Anneke Mulder-Bakker aangezocht.

Een ruimer aanbod vindt u terug op de website van de Gilde van het heilig Sacrament van Niervaert op http://www.niervaertgilde.nl/