Actueel

21ste Signumsymposium: Memoria-onderzoek in de Nederlanden

Utrecht, vrijdag 2 december 2011
Universiteit Utrecht, Drift 21, Sweelinckzaal

Achtergrond
Sinds het vorige Signumsymposium over de middeleeuwse memoria-cultuur dat in 1997 plaatsvond is er in Nederland en België veel gebeurd op het gebied van het onderzoek naar de dodengedachtenis; diverse tentoonstellingen en symposia zijn gehouden, promotieonderzoeken zijn afgerond of zijn nog gaande en sinds enkele jaren bestaan er ook websites over het onderzoeksgebied. Kortom het memoria-onderzoek leeft in de Nederlanden.

5de internationaal colloquium: Vorming van monastieke landschappen?

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, 12-14 oktober 2011
De lezingen van het 5de internationaal colloquium reiken methodes en vergelijkingen aan voor het onderzoek naar de interactie tussen landschappen, religieuze instellingen en de daaruit voortkomende relaties en conflicten tussen de 12de en de 18de eeuw in noordwest Europa.

Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in noordwest Europa van de 12de tot de 18de eeuw.

Oproep voor foto’s van middeleeuwse grafzerken voor het MeMO-project

Sinds 2009 werkt het MeMO-project aan het inventariseren en beschrijven van teksten en objecten die van fundamenteel belang zijn voor het onderzoek naar de laat-middeleeuwse memoria-cultuur http://memo.hum.uu.nl.

Voorjaarslezingen 2011 en nieuwsbrief Ruusbroecgenootschap

25 maart, 29 april en 27 mei 2011
Sinds enkele jaren brengt het Ruusbroecgenootschap via voorjaarslezingen binnen- en buitenlandse sprekers op geregelde tijdstippen naar Antwerpen om hun kennis en nieuwe inzichten over de middeleeuwse en moderne spiritualiteit te delen.

Studiedag over 1000 jarige abdijgeschiedenis van Florennes

zaterdag 9 april 2011
In 1010-1011 werd de Sint-Jan de Doperabdij te Florennes opgericht door Gerard, kanunnik te Reims en zoon van de plaatselijke heer. De abdij verving een kapittel van kanunniken dat verplaatst werd naar de Sint-Gangulfuskerk. Hoewel er thans nauwelijks nog restanten van de voormalige abdij zijn, hebben de benedictijnen van Florennes een belangrijke lokale en regionale rol gespeeld gedurende heel het Ancien Régime. De hele voormiddagsessie is aan de middeleeuwse abdijgeschiedenis gewijd.

Contactdag Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden

Abdij van Grimbergen, zaterdag 7 mei 2011
De werkgroep norbertijner geschiedenis in de Nederlanden organiseert op zaterdag 7 mei 2011 haar eenentwintigste contactdag. In de abdij van Grimbergen bij Brussel wordt het thema premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: liturgische handschriften (13de-16de eeuw) behandeld.

Zevende nieuwsbrief van Medieval Memoria Research in the Low Countries

De nieuwsbrief van februari 2011 informeert de lezer in de diepte over een aantal recente publicaties. Verder is er uitgebreid aandacht voor de zeven MeMO-sessies op het International Medieval Congress in Leeds (11 tot 14 juli 2011). Binnen het domein van de Cartusiana is er eveneens een gerelateerde sessie. Tenslotte wijzen we op de andere besproken nieuwtjes, zoals de websites over de graven in de Grote Kerk van Amsterdam en de Sint-Jan van ’s-Hertogenbosch.

Alle informatie over het project alsook de nieuwsbrief kan u downloaden vanaf de website: http://mmr.let.uu.nl/index.html

Contributie

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2011 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

U wordt verzocht dit bedrag over te maken op girorekening 9194744 ovv ‘contributie Signum 2011’ tav Madelon van Luijk, Delfgauw.

Bij overschrijvingen van buiten Nederland moeten de volgende BIC- en IBAN-nummers vermeld worden:

BIC INGBNL2A

IBAN NL81INGB0009194744

Workshop Grafcultuur in Laatmiddeleeuws en Vroegmodern Nederland

VU Amsterdam, 27 en 28 januari 2011, zaal 14A-03M
Workshop voor (kunst)historici, archeologen, genealogen en antropologen. Ter sprake komen onder meer de correspondentie tussen de religieuze opvattingen over het levenseinde en de behandeling van het dode lichaam, en de grafcultuur als uitdrukking van sociale gelaagdheid en groepsidentiteit.